Adler Wereinmalwar Neu [8769]

8769
U
Schosberger de Tornya
Brüll II (Budapest) / page 343
343
I8794
Brüll II (Budapest)
Copyright © 2023 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b