Adler Wereinmalwar Neu [69672]

69672
F
Franziska (Fanny)
Kux
Rosenfeld II mit Kux / page 2982
2982
I348369
Rosenfeld II mit Kux
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b