Adler Wereinmalwar Neu [62784]

62784
U
Pollak
Pollak XII mit Heiduschka, Kőrösy de Szántó und Neumann de Királyhalom / page 2700
2700
I341481
XII
Pollak XII mit Heiduschka, Kőrösy de Szántó und Neumann de Királyhalom
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b