Adler Wereinmalwar Neu [6270]

6270
M
Josef
Brück
Bloch I / page 255
255
I6295
Bloch I
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b