Adler Wereinmalwar Neu [61228]

61228
U
Goldmann
Pollak III (von Rudin) / page 2634
2634
I339925
Pollak III (von Rudin)
Copyright © 2023 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b