Adler Wereinmalwar Neu [5660]

5660
F
Eugenie
Knöplmacher
Biringer de Tarany / page 231
231
I5685
Biringer de Tarany
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b