Adler Wereinmalwar Neu [55779]

55779
M
Wolf (Farkas)
Friedmann
Neuman III (de Végvár) / page 2411
2411
I334476
Neuman III (de Végvár)
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b