Adler Wereinmalwar Neu [55772]

55772
M
Daniel
Neuman de Végvár
Neuman III (de Végvár) / page 2409
2409
I334469
Neuman III (de Végvár)
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b