Adler Wereinmalwar Neu [55760]

55760
M
Eduard
Friedman
Neuman III (de Végvár) / page 2408
2408
I334457
Neuman III (de Végvár)
Copyright © 2023 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b