Adler Wereinmalwar Neu [42270]

42270
M
Samuel Löb
Lemberger
Lemberger I / page 1839
1839
I320967
Lemberger I
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b