Adler Wereinmalwar Neu [42266]

42266
M
Alfred
Lemberger
Lemberger I / page 1839
1839
I320963
Lemberger I
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b