Adler Wereinmalwar Neu [42263]

42263
M
Jan
Kotera
Lemberger I / page 1839
1839
I320960
Lemberger I
Copyright © 2023 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b