Adler Wereinmalwar Neu [4207]

4207
F
Franziska Fanni)
Berl
Berl / page 187
187
I4232
Berl
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b