Adler Wereinmalwar Neu [39955]

39955
F
Franziska (Fanny)
Landsberger
Landsberger / page 1746
1746
I318652
Landsberger
Copyright © 2023 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b