Adler Wereinmalwar Neu [34216]

34216
M
Emanuel
Handofsky
Kohn IV (Kohn-Hölzelmacher) / page 1463
1463
I34241
Kohn IV (Kohn-Hölzelmacher)
Copyright © 2023 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b