Adler Wereinmalwar Neu [32460]

32460
M
Zsiga
Abeles
Keppich de Felpécz / page 1392
1392
I32485
Keppich de Felpécz
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b