Adler Wereinmalwar Neu [25426]

25426
M
Paul
Hammerschlag
Hammerschlag / page 1083
1083
I25451
Dr.
Hammerschlag
Copyright © 2023 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b