Adler Wereinmalwar Neu [24206]

24206
F
Gertrude
Weymann
Gutmann I (Ritter von) / page 1029
1029
I24231
Gutmann I (Ritter von)
Copyright © 2023 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b