Adler Wereinmalwar Neu [23472]

23472
M
Franz
Gotthilf de Miskolcz
Gotthilf de Miskolcz / page 989
989
I23497
Gotthilf de Miskolcz
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b