Adler Wereinmalwar Neu [2132]

2132
M
Ulrich
Bollert
Bauer III (Bloch-Bauer) / page 105
105
I2157
Dr.
Bauer III (Bloch-Bauer)
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b