Adler Wereinmalwar Neu [18434]

18434
M
Wilhelm
Friedmann
Friedmann I / page 771
771
I18459
Friedmann I
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b