Adler Wereinmalwar Neu [18430]

18430
M
Julius
Friedl
Friedmann I / page 771
771
I18455
Friedmann I
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b