Adler Wereinmalwar Neu [18429]

18429
F
Elsa
Friedl
Friedmann I / page 771
771
I18454
Friedmann I
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b