Adler Wereinmalwar Neu [18425]

18425
M
Selig
Taussig
Friedmann I / page 770
770
I18450
Friedmann I
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b