Adler Wereinmalwar Neu [18424]

18424
M
Carl
Kupelwieser
Friedmann I / page 770
770
I18449
Friedmann I
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b