Adler Wereinmalwar Neu [16006]

16006
M
László
Dirsztay de Dirszta
Fischl de Dirszta (Dirsztay de Dirszta) mit Bamberger de Balástya und Sternthal de Nagypél / page 656
656
I16031
Fischl de Dirszta (Dirsztay de Dirszta) mit Bamberger de Balástya und Sternthal de Nagypél
Copyright © 2023 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b