Adler Wereinmalwar Neu [15580]

15580
M
Jacob
Berlyn
Fischhof I / page 635
635
I15605
Fischhof I
Copyright © 2023 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b