Adler Wereinmalwar Neu [1188]

1188
M
Samuel
Bacher
Bacher I / page 53
53
I1213
Bacher I
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b