Adler Wereinmalwar Neu [1186]

1186
M
Julius
Bacher
Bacher I / page 53
53
I1211
Dr.
Bacher I
Copyright © 2024 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b