Adler Wereinmalwar Neu [1181]

1181
M
Eduard
Hanslick
Bacher I / page 52
52
I1206
Bacher I
Copyright © 2023 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b