Adler Wereinmalwar Neu [1180]

1180
M
Jacques Fromental
Halevy
Bacher I / page 52
52
I1205
Bacher I
Copyright © 2023 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b