Adler Wereinmalwar Neu [10011]

10011
F
Anna (Hanni, Johanna)
Bloch
Czeczowiczka / page 397
397
I10036
Czeczowiczka
Copyright © 2023 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b