Online-Datenbank der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft "Adler", Wien

Adler Bibkartei [23]

W
6571
Karlik, Hanus
Dr. techn. Ing. Hanuš Karlík (1859-1927) a jeho rod. 1928.

siehe Šlechta, A. P. [Verfasser]
Karlik, Hanus
Copyright © 2021 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b