Online-Datenbank der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft "Adler", Wien

Adler Bibkartei [22]

W
6571
Karlík, Hanuš
Dr. techn. Ing. Hanuš Karlík (1850-1927) a jeho rod. 1928.

siehe Slechta, A. P. [Verfasser]
Karlík, Hanuš
Copyright © 2021 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft "ADLER", Wien. All Rights Reserved. Austria-1095 Wien, Postfach 7, Universitätsstraße 6/9b